Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

Powiatowy Urząd Pracy
w Oświęcimiu

ul. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim

tel. 33 842 49 07, 33 842 57 71, 33 844 41 44
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat oświęcimski - herb
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Szkolenia

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

d0pTi0zpBbRLCBUGzfAHW2WlXcwXMTh4RPVQCKADgHI

GwUKcO6xdI-qCI2v3t08KXEp2Pgte-VYDl5WkO9wdY8

e-PJiFT6ezWmWFx5JHu9BV1OLu-XtUtMti5KYmHGDAM

B-3qGETUeDUn0Mw7JUGQ5pnh9B763RbQWs_K0b89bV8

pAOcPp4TkqUtE_2wl9CQNXMiIiUlJga45Eq6YOuwy2o

qs65V0iYaLH2eA1S1etxj0ymgZcWZtcD2Z2Dvo_zBMc

j4UiGieBJjcLoQ7F-7iJrT5bewOpz-2fshi44ljEV9M

DZ8O2fUhqOpxs_uP2Vts8itK22-4B1GHdsDrQF3QSqc

U6aEicenQQl0FJD9MgWCYHQYnv1s1oK9yLSZDRcY6OA

Szkolenia

Głównym celem szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych;
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Szkolenia mogą być organizowane w formie grupowej lub indywidualnej:

 • Szkolenia grupowe - inicjowane są zgodnie z kierunkami szkoleń zatwierdzonymi przez Powiatową Radę Zatrudnienia w oparciu o roczny plan szkoleń sporządzany na podstawie analizy potrzeb rynku pracy, zawierający tematykę szkolenia, terminy realizacji, wymagania wobec uczestników oraz zasady rekrutacji. Plan szkoleń udostępniony jest w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu oraz na stronie internetowej.
  Osoba uprawniona może sama zgłosić chęć udziału w szkoleniu (zgłoszenie na szkolenie grupowe - w terminach zapisów podanych w Planie szkoleń) lub otrzymać propozycję udziału w szkoleniu od pracownika urzędu pracy.
 • Szkolenia indywidualne - starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

W każdym przypadku szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

Starosta może organizować szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową.

Uprawnieni do skierowania na szkolenie:

 • osoby bezrobotne,
 • osoby poszukujące pracy, które:
  • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakłądu pracy,
  • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • są żołnierzami rezerwy,
  • pobierają rentę szkoleniową,
  • pobierają świadczenie szkoleniowe, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału w szkoleniach lecz nie dłużej niż 6 miesięcy,
  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  • są cudzoziemcami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 2 lit. h oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6
  • są pracownikami oraz osobami wykonującymi inna pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym.

Skierowanie na szkolenie, w przypadkach zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia.

W uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

UWAGA! Osoba bezrobotna, która bez uzasadnionej przyczyny odmówi udziału w szkoleniu zaproponowanym przez urząd lub po skierowaniu nie podejmie szkolenia zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Starosta nie może refundować kosztów szkolenia osobie, która podjęła szkolenie bez uprzedniego skierowania otrzymanego z urzędu pracy.

Prawa osoby skierowanej na szkolenie:

 • Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku pod warunkiem, że miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie z tym, że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.
 • Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje przysługuje prawo wyboru świadczenia.
 • Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.
 • Skierowany przez starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia kosztów szkolenia za okres, w którym podjął zatrudnienie.
 • Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.
 • Starosta może finansować koszty przejazdów lub koszty zakwaterowania i wyżywienia związanych z udziałem w szkoleniu.
 • Osobom skierowanym na szkolenie przez starostę, z wyjątkiem osób posiadających z tego tytułu prawo do stypendium, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której osoby te zostały ubezpieczone.

Obowiązki osoby skierowanej na szkolenie:

 • Regularne uczęszczanie na zajęcia kursu, systematyczne realizowanie programu i przestrzeganie regulaminu obowiązującego w jednostce szkolącej oraz przystąpienie do egzaminu kończącego szkolenie, który jest integralną częścią szkolenia.
 • Każdorazowe usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach szkoleniowych poprzez przedkładanie dokumentu usprawiedliwiającego nieobecności - w przypadku choroby usprawiedliwieniem jest zaświadczenie ZUS ZLA.
 • Niezwłoczne przedstawienie w PUP świadectwa ukończenia szkolenia.

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Przez koszt szkolenia rozumie się:

 • uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej,
 • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium,
 • koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,
 • koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,
 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

 

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r . poz. 149 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczególnych warunkłów realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 667).

KOMUNIKAT
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu informuje, że Powiatowa Rada Zatrudnienia zaopiniowała pozytywnie następujące kryteria kierowania osób na szkolenia indywidualne w 2015 roku:
1. średni koszt szkolenia dla 1 osoby 3.500 zł,
2. brak zwrotu kosztów przejazdu na szkolenie,
3. w przypadku osób, które w roku bieżącym będą się starać o sfinansowanie kosztów szkolenia (nie dotyczy szkolenia "ABC własnego biznesu") oraz dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej, muszą dokonać wyboru formy pomocy,
4. szkolenia indywidualne jedno w roku kalendarzowym,
5. osoba ubiegająca się o uprawnienia wymagające kilku szkoleń, urząd sfinansuje tylko jedno ostatnie szkolenie, po którym bezrobotny nabędzie pełne uprawnienia do wykonywania określonego zawodu,
6. negatywnie rozpatrywane będą wnioski osób bezrobotnych w sytuacji, gdy ten sam pracodawca ponownie uprawdopodobnił zatrudnienie tej samej osobie, a wcześniej nie wywiązał się z przedłożonego uprawdopodobnienia lub nie wywiązał się z zapewnienia zatrudnienia złożonego w 2014r. innej osobie,
7. w pierwszej kolejności realizacja wniosków o organizację szkolenia z zapewnieniem zatrudnienia po jego zakończeniu.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Z osobami w urzędzie w Oświęcimiu
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Izabela Staroń  Specjalista ds. rozwoju zawodowego  33 842 49 07 wew. 1101  
 Agnieszka Matla  Specjalista ds. rozwoju zawodowego  33 842 49 07 wew. 1101  

 

Z osobami w Filii w Kętach
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Katarzyna Mrowiec Specjalista ds. rozwoju zawodowego 33 845 06 07 wew. 214
Danuta Szlagor Pośrednik pracy 33 845 06 07 wew. 217
Utworzono: 2012-08-02 10:02 | Redagował: Małgorzata Klęczar 2015-11-18 14:03
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5910
 • -aL34R35lxayXqFYsXpms4W60Ht6dilKEhRwcpS79tQ

 • yyoikXbGRWEJdAdt_hJEOFw_g4JemJlTHOcbOWPmu-M

 • RGS_8rjjs8sjIOFGeHEZ-PhKbogihi5DH-CBkEt39Sc

 • l40zFborQz-yB0ExwpN3OV3m_9m7uLrJrFqSBE5sVCA

 • 5e3rgKoRJd7LlSyLFtoVKvleYF1QHcx1rG_aReD_5oI

 • ctDgkWVKDFJpyHmqzHEXzesNiK3fU2Sva1G8b3Jf1YA

 • NH6M0xXqzRK_YUZBKQ1BD5rRdAOQORsReB5flaYdUg4

 • AJVL-pSxV1Enbi0VbxfSmJQA3rW2SQWVmpnmwGvCnao

 • e-5THePCz834qtk3qwH_6RqYYdkldg0DL8j6_odsHDA

 • rAqZbNEil4arM22kKM5iOmX7fjuuSPRHYhPdorpf-Do

 • UXpZBVRIw9QeevMgQJo3cKt-RUsTxxrk-8kwOmcYA1c

 • yqNaDHsT9tv8j_WPaWZVJ7UA6Vij9mM32EcisFF-E58

 • utaGNC3AHpfgFd195xfUfne9rheNVrC5zv1qZzfe4YU

 • xqhrImZ6pJF6GszUrrQLT9DgiPGhmfic__r7hu2-D1E

 • 4-HZoywqoJ8yBOITyL88Ern_bAqq7MVc4tcjMzA_huk

 • 9DyTNf5_Wqygzbj7bELPL_exAR12H8d0H-06urdrSEI

 • qTFjDCcEQa0r4T0twKorzU3g4ieeZdlLFdp9EbEew8E

 • GqEwru-J4vpXHXMqm_W-LsU9oR7b9wDF0x2zVpuLOBk

 • Dh502WGQuePOTORbibC40uwrfilsXnyA9MuQO-TA5RQ

 • aa-gHfv-0vMOyw5-9Czf4C7pwvQ8Qu1usyE8xLsIRh0

Projektowanie stron: IntraCOM.pl